WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie wtórnika, zmiana danych prawa jazdy

Podstawa prawna:
 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341), wraz z przepisami wykonawczymi.


Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

 • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 (wzór zgodny z § 5 ust. 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 25.02.2016 r.)
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu ),
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E) - o ile jest wymagane
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • kserokopia dotychczasowego prawa jazdy (nie dotyczy przypadków ubiegania się o wtórnik tego dokumentu).


Opłata:
 • Za wydany wtórnik z powodu utraty, zmiany danych lub zniszczenia dokumentu uiszcza się opłatę 100 zł. + opłata ewidencyjna 50 gr.
(Opłatę należy dokonać na konto BS w Parczewie O/Włodawa 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010)


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Termin wydania prawa jazdy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentówSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Romuald Dydiuk
 • Paweł Ładak


Wydział: Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 03

Nr telefonu: 82 5724907 wew. 121

Godziny pracy: 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:
 • Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał prawa jazdy (z wyjątkiem przypadków ubiegania się o wtórnik tego dokumentu). Jeżeli wnioskodawca nie posiada jeszcze dowodu osobistego potwierdzającego nowe dane, do wniosku można dołączyć dotychczasowy dokument tożsamości wraz z dokumentem poświadczającym nowe dane (odpis aktu małżeństwa, decyzja Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie nazwiska lub imienia, poświadczenie zameldowania na nowy adres).
 • "Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych."


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek
2020-05-08
Karta usług - wydanie prawa jazdy
      
2020-06-18