WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie/przedłużenie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane

Podstawa prawna:
 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.


Opłata:
 • Za wydanie zezwolenia opłata wynosi 50 zł.
(Opłatę należy dokonać na konto BS w Parczewie O/Włodawa 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010)


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 2 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Romuald Dydiuk
 • Paweł Ładak


Wydział: Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 03

Nr telefonu: 82 5724907 wew. 121

Godziny pracy: 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Procedura:

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy wypełniony wniosek oraz:

 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia wypełniony wniosek oraz:

 • kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • kopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem przywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia


Uwagi:

Oryginały dokumentów należy przedstawić podczas składania wniosku.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek
2020-05-08
Karta usług - wydanie/przedłużenie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane
      
2020-06-18