WSTECZ WSTECZ
Usługa: Rejestracja czasowa pojazdu.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1990 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.


Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

1) oryginał dowodu własności pojazdu (jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia czasowego);
2) w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy: dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą (część I i II w przypadku krajów członkowskich UE przewidujących taki wzór tych dokumentów) lub w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający jego rejestrację,dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli sam.osobowy, czterokołowiec lub czterokołowiec lekki został sprowadzony z państwa członkowskiego UE (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,
 • dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS), jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami;

3) dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce;

4) tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany dotychczas w innym urzędzie;

5) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność;

6) aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

7) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

8) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie - jeżeli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce;

9) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;

10) dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy w kraju.Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych - szczegóły w innych informacjach.


Opłata:

Na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie w Banku Spółdzielczym w Parczewie O/Włodawa, nr konta 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010.

 • w wysokości 62,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 61,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • w wysokości 40,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 39,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku przyczep i naczep,
 • w wysokości 37,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w Banku PEKAO S.A. na konto Urzędu Miasta Włodawa, nr konta 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu wnioskuSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Wanda Czubacka
 • Małgorzata Dąbrowska
 • Kamil Kasztelan
 • Kamil Kozaczuk


 • Wydział: Komunikacji ,Transportu i Dróg

  Nr pokoju: 004

  Nr telefonu: 082 5725486

  Godziny pracy: 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30

  Sposób załatwienia sprawy:

  Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres do 30 dni. Po upływie tego terminu pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe, należy zwrócić do Wydziału Komunikacji  Tryb odwoławczy:

  Na decyzję odmawiającą rejestracji pojazdu, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włodawskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.  Załączniki:

  Nazwa Zarządzanie Data dodania
  Wniosek o rejestrację nowy 2020
        
  2020-06-18
  Karta usługi - rejestracja czasowa pojazdu
        
  2020-06-18