WSTECZ WSTECZ
Usługa: Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1990 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów tekst jednolity z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1522),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach tekst jednolity z 17 października 2014 r. (Dz. U. poz.1727), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasadach udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz .U. Nr 134, poz. 893 z 1997 r. z późn.zm.)


Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

 • aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów, albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów (wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej) - w przypadku wnioskowania o umieszczenie adnotacji o zastawie,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów, albo pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu - w przypadku wnioskowania o wykreślenie adnotacji.
Dodatkowo należy przedstawić dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz dowód tożsamości, a także dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie. W przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, należy również dołączyć pełnomocnictwo do dokonania stosownej czynności (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta)


Opłata:

Od dokonanej adnotacji opłat nie pobiera się. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w Banku PEKAO S.A. na konto Urzędu Miasta Włodawa, nr konta 36 1240 2249 1111 0010 2899 3236.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Wanda Czubacka
 • Małgorzata Dąbrowska
 • Kamil Kasztelan
 • Kamil Kozaczuk


 • Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg

  Nr pokoju: 004

  Nr telefonu: 82 5725486

  Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30, z wyjątkiem poniedziałku od 8.00-16.00.

  Sposób załatwienia sprawy:
  Dokonanie lub skreślenie stosownego zapisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana.


  Tryb odwoławczy:
  Na decyzję odmawiającą dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włodawskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


  Załączniki:

  Nazwa Zarządzanie Data dodania
  Wniosek o dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym zastawu rejestrowego
        
  2020-06-18
  Karta usługi - dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym
        
  2020-06-18