WSTECZ WSTECZ
Usługa: Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1990 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.


Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz: dla pojazdów spoza UE:

 • odprawa celna lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy,

dla pojazdów pochodzących z UE:

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych, a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,

a ponadto:

 • dowód własności pojazdu,
 • jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadcz. o wpisie do ewidencji działalności gosp. lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,
 • dowód rejestr. pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestr. za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument (y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestr. pojazdu (wybrane wzory zagr. dow. rejestr. można obejrzeć tutaj ),
 • tablice rejestr., jeśli pojazd był zarejestr. za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • zaświadcz. o pozytywnym wyniku bad. techn. pojazdu, jeżeli jest wymagane (bliższe informacje o tym, w jakich przypadkach wymaga się badań zawarto w tabeli "inne informacje") lub w przypadku nowego samochodu osob. z silnikiem spalinowym, ciągnika roln., motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej go z homolog. potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homolog. typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homolog. przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadcz. o wpisie do ewid. działalności gospod., jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (bliższe informacje na ten można uzyskać tutaj).
Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych - szczegóły w innych informacjach.


Opłata:

Na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie w Banku Spółdzielczym w Parczewie O/Włodawa, nr konta 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010.

 • w wysokości 256,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • w wysokości 197,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku motocykli,
 • w wysokości 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w Banku PEKAO S.A. na konto Urzędu Miasta Włodawa, nr konta 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeżeli jest wymagana)Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Wanda Czubacka
 • Małgorzata Dąbrowska
 • Kamil Kasztelan
 • Kamil Kozaczuk


 • Wydział: Komunikacji ,Transportu i Dróg

  Nr pokoju: 004

  Nr telefonu: 082 5725486

  Godziny pracy: 7.30-15.30, z wyjątkiem poniedziałku od 8.00-16.00.

  Tryb odwoławczy:

  Na decyzję odmawiającą rejestracji pojazdu, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włodawskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.  Uwagi:

  Dokumenty sporządzone w języku obcym (takie jak np. dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód własności, dok. .badań technicznych) należy zgodnie z §5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1522) dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ten nie dotyczy dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju).
  Jednakże w sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu. Czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego można dokonać warunkowo, pomimo braku dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub dowodu odprawy celnej pod warunkiem dostarczenia w/w dokumentu przed wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego.  Załączniki:

  Nazwa Zarządzanie Data dodania
  Wniosek o rejestrację nowy 2020
        
  2020-06-18
  Karta usługi - rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
        
  2020-06-18