WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019, poz. 341 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Opłata:

BrakPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Jest on niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Romuald Dydiuk

 • Paweł ŁadakWydział: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 3

Nr telefonu: 82 5724907 wew. 121

Godziny pracy: 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej wydania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Procedura:
 • Wypełniony wniosek oraz:
 • dowód tożsamości,
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (wzór zgodny z § 5 ust. 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 25.02.2016 r.)
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.


Uwagi:
Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji (pokój nr 3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia prawa jazdy.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek.pdf
2020-05-08
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
      
2020-06-18
Karta usługi - wydanie profilu kandydata na kierowcę
      
2020-06-18