WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie prawa jazdy

Podstawa prawna:
 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341), wraz z przepisami wykonawczymi.


Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód tożsamości,

 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (wzór zgodny z § 5 ust. 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 25.02.2016 r.),

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),

 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca,
Opłata:
 • Za wydanie prawa jazdy wraz z opłata ewidencyjną- 100.50 zł.

(Opłatę należy dokonać na konto BS w Parczewie O/Włodawa 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010)Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Termin wydania prawa jazdy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Romuald Dydiuk

 • Paweł ŁadakWydział: Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 3

Nr telefonu: 82 5724907 wew. 121

Godziny pracy: 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Procedura:

Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy po 19.01.2013 roku przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę.Uwagi:
Oryginały dokumentów należy przedstawić podczas składania wniosku


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek.pdf
2020-05-08