WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wniosek o udostępnienie innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 434).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256).
 4. Ustawa z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1791)
 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2019 poz. 1438 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 Nr 187, poz. 1330).


Opłata:

W zależności od rodzaju i zakresu żądanych informacji opłata naliczana jest według cennika ustawowego tj. załącznika do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm.).

UWAGA!

Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1


Przewidywany termin załatwienia sprawy:


 1. Na miejscu: od ręki (w przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie) w sprawach skomplikowanych do 3 dni roboczych.
 2. Drogą korespondencyjną do 30 dni od daty zarejestrowania wpływu wniosku do Urzędu 
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Mieczysław Maksymiuk, Tomasz Olszewski, Iwona Jurkowska-Ziółek

Wydział: Wydział Geodezji, Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57 23 921

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Realizacja zamówienia po złożeniu stosownego wniosku:

 1. Osobiście:  w Wydziale Geodezji pod adresem  Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa pokój nr 003 (parter),
 2. pocztą tradycyjną przesyłając wniosek na adres Starostwo Powiatowe we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego, 24 22-200 Włodawa
 3. w formie dokumentu elektronicznego za pomocą: skrzynka podawcza na portalu ePUAP,
 4. dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U.  2019 poz. 162 ze zm.) na adres e-mail: starostwo@powiat.wlodawa.pl


Tryb odwoławczy:

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”


Procedura:
Wniosek według wzoru: załącznik nr 3P wraz z formularzem uszczegóławiającym P8 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 434).


Uwagi:
  1. W przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie, opłatę za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyliczoną w Dokumencie Obliczenia Opłaty, należy uiścić na konto wskazane w DOO.
  2. W przypadku prowadzenia sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, wyliczoną w dokumencie kwotę należy wpłacić na wskazane w nim konto Urzędu, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu, zamówione dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie na wskazany we wniosku adres. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest doliczana do głównego zamówienia i wynosi odpowiednio:
  1. 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
  2. 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
  3. 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
  1. Informacje o danych przedmiotowych (grunty, budynki, lokale ) są jawne.
  2. Informacje o danych podmiotowych ( właściciel,  władający, adres zamieszkania) udzielane są z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1791).
  3. Wnioskodawca wskazując interes prawny zobowiązany jest do wskazania przepisu prawa materialnego, z którego wywodzi swój interes prawny.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek P8 inne materialy
      
2020-06-18
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-14
Karta usług - wydawanie kopii innych materiałów wchodzących w skład powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci drukowanej
      
2020-06-18