WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Zgłoszenie prac geodezyjnychPodstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 434.).
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256)
 5. Ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2019 poz. 1438 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2017 Nr 187, poz. 1330).


Wymagane dokumenty:
Opłata:

Przy wykonywaniu prac geodezyjnych i sprzedaży kopii mapy zasadniczej opłaty są naliczane zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm.)

UWAGA!

Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne przed ich rozpoczęciem

miejscowo właściwemu staroście, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:

 1. utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b,

 1. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
 2. geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych,
 3. wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,
 4. dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Po otrzymaniu zgłoszenia prac geodezyjnych organ w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.” Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, po zakończeniu tych prac, przekazując:

1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–5 i 8–10 oraz ust. 1b;

2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie.

1.Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

2. Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów.

3.Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole.

4.Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów, jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz, którego wykonawca prac geodezyjnych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Mieczysław Maksymiuk, Tomasz OlszewskiWydział: Wydział Geodezji, Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57 23 921

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:


 1. Realizacja zamówienia po złożeniu stosownego wniosku:


 1. Osobiście:  w Wydziale Geodezji pod adresem  Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa pokój nr 003 (parter),
 2. pocztą tradycyjną przesyłając wniosek na adres Starostwo Powiatowe we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego, 24 22-200 Włodawa. 
Tryb odwoławczy:

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”

„Art. 12b. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

6.W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazanych przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.”


Procedura:
 1. Wniosek według wzoru: załącznik formularz ZG do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).
 2. Dokumenty potwierdzające, że zgłaszający pracę jest uprawniony do wykonywania prac geodezyjnych tj. uprawnienia zawodowe o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (do wglądu) oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Uwagi:
 1. W przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie, opłatę za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyliczoną w Dokumencie Obliczenia Opłaty, należy uiścić na konto wskazane w DOO.
 2. W przypadku prowadzenia sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, wyliczoną w dokumencie kwotę należy wpłacić na wskazane w nim konto Urzędu, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu, zamówione dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie na wskazany we wniosku adres. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest doliczana do głównego zamówienia i wynosi odpowiednio:
 1. 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
 2. 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;

20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Zalacznik ZG zgloszenie prac geodezyjnych
      
2020-06-18
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-14
Karta usługi - zgłoszenie prac geodezyjnych
      
2020-06-18