WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu



Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm). 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1935)
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 434.).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 Nr 187, poz. 1330).


Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek  o  przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej.
 2. Projekt usytuowania przyłączy lub sieci uzbrojenia terenu na aktualnym podkładzie mapowym (3 egz.).
 3. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.
 4. Decyzja lokalizacyjna z zarządu dróg  – jeżeli projekt przechodzi przez drogę.
 5. Aktualna mapa do celów projektowych (oryginał).
 6. Wykaz współrzędnych projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i przyłączy w pliku  dxf lub .map na nośniku elektronicznym w układzie "2000". 


Opłata:

1. Wielkość opłata naliczana jest według cennika ustawowego tj. załącznika do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm.) Tabela 16, lp. 6  - Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana sieć – 150,00 zł

Projektowane pierwsze przyłącze – 105,00 zł

Projektowane następne przyłącze – 73,50 zł

UWAGA! Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Narady koordynacyjne odbywają się w każdy czwartek



Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Katarzyna Weremczuk

Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Starosta wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, zawiadamiając uczestników narady. Rezultaty narady utrwala się w protokole.

Odpisy protokołu z narady koordynacyjnej wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika narady.

Na dokumentacji projektowej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Wnioskodawcy proszeni są o podanie na wniosku numeru telefonu lub adresu poczty e-mail w celu powiadomienia, że dokumentacja jest przygotowana do odbioru.

Wydział: Wydział Geodezji, Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 007

Nr telefonu: (82) 57 21 580 wew.24

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:




Tryb odwoławczy:

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”


Procedura:




Uwagi:
W przypadku prowadzenia sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, należy go zrealizować wykonując przelew na wskazane w dokumencie konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Po opłaceniu DOO i dostarczeniu kopii opłaty zamówione dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie na wskazany adres


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
harmonogram 2016.pdf
2020-05-11
harmonogram zudp 2015.pdf
2020-05-11
Wniosek o przedlozenie projektu na narad
      
2020-06-18
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-14
Karta usługi - koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu
      
2020-06-18