WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego i udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 28.10.2010 r., Dz. U. Nr 193, poz.

1287)

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów

i budynków(Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454)

3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267)

4. Ustawa o zmianie ustawy-Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014r.(Dz. U. z 2014r. poz.897)

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

(Dz. U. z 2014 poz. 917)

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282 z późn. zm.).Opłata:

Opłata w Banku Spółdzielczym O/Włodawa ul. 11 Listopada 3 na konto Starostwa Powiatowego nr 75804200060550160320000010 zgodnie z Dokumentem Obliczenia Opłaty wystawionym w Załączniku wysokości stawek podstawowych do Ustawy o zmianie ustawy-Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014r.(Dz.U.z 2014r. poz.897)Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy opłatę pobiera się przed sporządzaniem i wydawaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Lp. Nazwa materiału zasobu Jednostka rozliczeniowa

Stawka

podstawowa

 
1.  Wypis z rejestru gruntów w postaci
dokumentu drukowanego
Jednostka rejestrowa gruntów               50,0 zł  
2.  Wypis z rejestru gruntów bez danych
osobowych w postaci dokumentu drukowanego
30,0 zł  
3.  Wypis z rejestru budynków albo wypis
z rejestru lokali w postaci dokumentu
drukowanego
30,0 zł  
4.  Wypis z kartoteki budynków albo wypis
z kartoteki lokali w postaci dokumentu
drukowanego
20,0 zł  
5.  Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys
z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego
Jednostka rejestrowa gruntów 150,0 zł
               

W przypadku żądania wysłania sporządzonego dokumentu pod wskazany adres, opłata wynosi:
1.    10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
2.    15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
3.    20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo -17,00zł -– na konto Urzędu Miejskiego Włodawa.

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do dokumentu   stwierdzającego udzielenie

pełnomocnictwa lub prokury (jego odpisu, wypisu lub kopii).Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2013, poz. 267) – nie dłuższy jednak niż 30 dni.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Pani Alfreda Śpiewak – gm. Wyryki, gm. Włodawa, gm. Stary Brus - pokój 106 ( I piętro)
 • Pani Teresa Łągwa – gm. Wola Uhruska, gm. Hanna, gm. Hańsk - pokój 106 ( I piętro)
 • Pani Jolanta Majewska – gm. Urszulin, Miasto Włodawa - pokój 101 ( I piętro)
Wydział: Geodezja

Nr pokoju: 101, 106

Nr telefonu: pokój 106 tel. (82)5725663 pokój 101 tel. (82)5725090

Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Realizacja zamówienia po złożeniu stosownego wniosku osobiście lub listownie na adres Starostwa Powiatowego we Włodawie ul. Piłsudskiego 24, 22-200 WłodawaTryb odwoławczy:
 • Od decyzji o odmowie wydania informacji z egib przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.
  • Zgodnie z art. 40f. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej

w zaskarżonej decyzji.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.Procedura:
 • Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu, udzielenie informacji złożony przez:

- właścicieli oraz osoby i jednostki organizacyjne władające gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy

udostępniany wypis;

               - organy administracji publicznej albo podmioty niebędące organami administracji publicznej, realizujące, na

skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami,

budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany wypis;

               - inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

 • Przy załatwianiu sprawy pomocne będą dokumenty dotyczące własności nieruchomości.


Uwagi:


 • Informacje o danych przedmiotowych (grunty, budynki, lokale ) są jawne.
 • Informacje o danych podmiotowych ( właściciel,  władający, adres zamieszkania) udzielane są z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 19997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
 • Wnioskodawca wskazując interes prawny zobowiązany jest do wskazania przepisu prawa materialnego, z którego wywodzi swój interes prawny.
 • Wzór wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (zalacznik-nr-4-EGiB-wniosek-o-wydanie-wypisu-i-wyrysu.xls)


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek egib wypis wyrys2
      
2020-06-18
Upoważnienie
      
2020-06-18
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-14
Wniosek egib wypis wyrys
      
2020-06-18