WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynkówPodstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy–Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2013r., poz.267z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst Dz. U. z 2012r., poz. 1282 zpóźn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz.1330)
Wymagane dokumenty:
Opłata:
Wniosek i załączniki – brak opłat


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2013, poz. 267) – nie dłuższy jednak niż 30 dni.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Pani Alfreda Śpiewak – gm. Wyryki, gm. Włodawa, gm. Stary Brus - pokój 106 ( I piętro)
 • Pani Teresa Łągwa – gm. Wola Uhruska, gm. Hanna, gm. Hańsk - pokój 106 ( I piętro)
 • Pani Jolanta Majewska – gm. Urszulin, Miasto Włodawa - pokój 101 ( I piętro)


Wydział: Geodezja

Nr pokoju: 101, 106

Nr telefonu: pokój 106 tel. (82)5725663 pokój 101 tel. (82)5725090

Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Zmiany dokonywane są na wniosek złożony do Starostwa Powiatowego przez właścicieli lub władających oraz osoby mające interes prawny. Dotyczy to zmian podmiotowych, zmiany zapisów odnośnie właściciela, władającego na podstawie postanowień Sądów, aktów notarialnych, umów przekazania gospodarstw, dzierżawy i innych zmian przedmiotowych, w oznaczeniu nieruchomości, powierzchni, adresu, itp. Dostarczone dokumenty powinny być prawomocne (ostateczne). W przypadku kserokopii dokumentu należy poświadczyć go za zgodność z oryginałem. Ponadto na postanowieniu sądowym o nabyciu spadku należy wpisać imiona rodziców wszystkich spadkobierców oraz aktualne ich adresy. Umowa dzierżawy powinna być sporządzona czytelnie z określeniem przedmiotu, tj. na jakim obrębie, jakie działki, podać pełne dane dzierżawcy –imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania. Umowa dzierżawy powinna być sporządzona w kancelarii notarialnej lub we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy.Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Włodawskiego


Procedura:
 • Wniosek określający kto występuje o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków
 • kogo lub czego dotyczy zmiana z podaniem nazwy obrębu, nazwy gminy, numeru działki
 • na podstawie jakiego dokumentu ma być dokonana zmiana
 • do wniosku dołączyć dokument, np.: akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, w przypadku zmiany adresu ksero dowodu osobistego z adresem, umowę dzierżawy


Uwagi:
 • Wnioskodawca wskazując interes prawny zobowiązany jest do wskazania przepisu prawa materialnego, z którego wywodzi swój interes prawny.
 • Wzór zgłoszenia zmian danych.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
      
2020-06-18
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-14