WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Udostępnianie zbioru danych z bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 434).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256).
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2019 poz. 1438 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 Nr 187, poz. 1330).


Wymagane dokumenty:
Opłata:

Opłata:

opłata naliczana jest według cennika ustawowego tj. załącznika do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm.) tabela numer 5.

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka podstawowa

Współczynniki korygujące

LR, PD, AJ

1*

Zbiór danych BDSOG

Punkt osnowy

15,81

1.  LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 – dla Ljr w przedziale  od 11-100.

3) 0,3 – dla Ljr większej niż 100

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 – jeżeli udostępniany zbiór punktów zawiera wszystkie informacje dotyczące tych punktów;

2) 0,8 – jeżeli udostępniany zbiór punktów nie zawiera obserwacji

3.AJ przyjmuje wartość 1,0.

2*

Wykaz współrzędnych i punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej

7,37

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 – dla Ljr w przedziale  od 11-100.

3) 0,3 – dla Ljr większej niż 100

2.AJ i  PD przyjmuje wartość 1,0

 

3

Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej

5,27

4

Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej

2,11

*współczynniki korygujące:

1) LR – ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu;

2) PD – w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa,

3) AJ – w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału

UWAGA!

Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 1. Na miejscu: od ręki (w przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie) w sprawach skomplikowanych do 3 dni roboczych.
 2. Drogą korespondencyjną do 30 dni od daty zarejestrowania wpływu wniosku do Urzędu


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Mieczysław Maksymiuk, Tomasz OlszewskiWydział: Wydział Geodezji, Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57 23 921

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Realizacja zamówienia po złożeniu stosownego wniosku:

 1. Osobiście:  w Wydziale Geodezji pod adresem  Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa pokój nr 003 (parter),
 2. pocztą tradycyjną przesyłając wniosek na adres Starostwo Powiatowe we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego, 24 22-200 Włodawa
 3. w formie dokumentu elektronicznego za pomocą: skrzynka podawcza na portalu ePUAP,
 4. dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U.  2019 poz. 162 ze zm.) na adres e-mail: starostwo@powiat.wlodawa.pl


Tryb odwoławczy:

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”


Procedura:
Wniosek według wzoru: załącznik nr 3 - P wraz z formularzem uszczegóławiającym P6 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 434).


Uwagi:
 1. W przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie, opłatę za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyliczoną w Dokumencie Obliczenia Opłaty, należy uiścić na konto wskazane w DOO.
 2. W przypadku prowadzenia sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu Dokumentu


 1. Obliczenia Opłaty, wyliczoną w dokumencie kwotę należy wpłacić na wskazane w nim konto Urzędu, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu, zamówione dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie na wskazany we wniosku adres. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest doliczana do głównego zamówienia i wynosi odpowiednio:
 1. 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
 2. 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek P6 bdsog
      
2020-06-18
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-14
Karta usługi - udostępnianie zbioru danych z bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
      
2020-06-18