WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościPodstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności (tekst jednolity Dz.U z 2012 r., poz.83 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:
Opłata:

Czynność urzędowa objęta opłatą skarbową w kwocie 10,00 zł płatną na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie nr 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235.Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od daty wszczęcia sprawy.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Mirosław MyćWydział: Geodezji, ul. Kościelna 7

Nr pokoju: 102

Nr telefonu: 082 57 21 380 lub 57 25 090 wewn. 26

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:
decyzja administracyjna.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji   przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Włodawskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Procedura:
  • Złożenie wniosku sporządzonego samodzielnie lub dostępnego w Wydziale
    załączniki:

- aktualny odpis z księgi wieczystej,

- kopia aktu notarialnego,

- dokumenty potwierdzające, iż wnioskodawca jest następcą prawnym użytkownika
wieczystego,

- dowód wpłaty opłaty skarbowej.Uwagi:

   Art. 1. 1.Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października   2005 r. użytkownikami
wieczystymi 
nieruchomości mogą wystąpić z żądaniemprzekształcenia prawa użytkowania wieczystego tychnieruchomości w prawowłasności.

 

 

 

-     2   -


       1a. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:
1) w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na
   podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
2) na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na
   obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279).
       1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców;
2) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom
 prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka
   samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia
   29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów   finansowych do
   zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r.Nr 185, poz. 1439
   oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129);
3) nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.
       2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:
1) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej
   obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
2) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.
       3. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1 i1a, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 2.
       4. Przepisy ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 stosuje się również do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r.

Dodatkowe informacje dotyczące trybu i sposobu załatwiania spraw udzielane są przez Danutę Nilepiuk.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2020-06-18
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-14