WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21.08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).


Opłata:

brakPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

  • niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od daty wszczęcia sprawy.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Mirosław MyćWydział: Geodezji, ul. Kościelna 7

Nr pokoju: 102

Nr telefonu: 082 57 21 380 lub 57 25 090 wewn. 26

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:
pismo dot. wypowiedzenia dotychczasowej stawki procentowej, zaproponowanie nowej i ustalenie opłaty rocznej.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Chełmie, w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma.


Procedura:
  • Złożenie wniosku wraz z następującymi załącznikami:

- dokumenty potwierdzające, że nastąpiła trwała zmiana sposobu korzystania
z nieruchomościUwagi:

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego
w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Jeżeli po oddaniu

nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania
z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę

procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu.

Dodatkowe informacje dotyczące trybu i sposobu załatwiania spraw udzielane są przez Danutę Nilepiuk.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek w sprawie zmiany procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
2020-06-18