WSTECZ WSTECZ
Usługa: Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21.08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).


Opłata:

brakPrzewidywany termin załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od daty jej wszczęcia.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Mirosław Myć

Wydział: Geodezji, ul. Kościelna 7

Nr pokoju: 102

Nr telefonu: 082 57 21 380 lub 57 25 090 wewn. 26

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:
pismo ustalające wysokość opłaty


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Chełmie, w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma.


Procedura:
  • Złożenie wniosku sporządzonego samodzielnie lub dostępnego w Wydziale,
    załączniki:

- operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości.Uwagi:

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może

być aktualizowana jeżeli ulegnie zmianie wartość tej nieruchomości.

Aktualizacji opłaty dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego, nie

częściej niż raz na trzy lata. Wartość gruntu określa rzeczoznawca majątkowy zgodnie z art.

67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 518 z 2014 r.

z późniejszymi zmianami).

Dodatkowe informacje dotyczące trybu i sposobu załatwiania spraw u P. Danuty Nilepiuk.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu skarbu państwa
2020-06-18