WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Nabywanie nieruchomości przez użytkowników wieczystychPodstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:
Opłata:
Nie dotyczy


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Mirosław MyćWydział: Geodezji, ul. Kościelna 7

Nr pokoju: 102

Nr telefonu: 082 57 21 380 lub 57 25 090 wewn. 26

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:
akt notarialny.


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Procedura:
  • Złożenie wniosku sporządzonego samodzielnie lub dostępnego w Wydziale,
    załączniki:

- aktualny odpis z księgi wieczystej.

- kopia aktu notarialnego lub decyzji oddającej w użytkowanie wieczyste.Uwagi:

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami   nieruchomość gruntowa oddana
w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Dodatkowe informacje dotyczące trybu i sposobu załatwiania spraw u P. Danuty Nilepiuk.
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-15