WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomościPodstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:
Opłata:
Nie podlega


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • w przypadku przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, termin może zostać przedłużony

na okres dłuższy, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie drogą pocztową.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Mirosław Myć

Wydział: Geodezji, ul. Kościelna 7

Nr pokoju: 102

Nr telefonu: 082 57 21 380 lub 57 25 090 wewn. 26

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna.Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Włodawskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Procedura:
  • Złożenie wniosku sporządzonego samodzielnie lub dostępnego w Wydziale,
    załączniki:

- aktualny odpis z księgi wieczystej,

- prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- dokumenty z przeprowadzonych rokowań z właścicielem nieruchomości o uzyskanie
zgody na wykonanie prac,

- mapę ewidencyjną lub do celów projektowych z naniesionym przebiegiem inwestycji.Uwagi:

Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji,

sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych

podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania
z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Dodatkowych informacji dotyczących trybu i sposobu załatwiania spraw udziela Danuta Nilepiuk.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
2020-06-18
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-15