WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Udzielenie dotacji z budżetu powiatu szkole niepublicznej

Podstawa prawna:
  • art. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.)

  • uchwała nr VIII/39/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Rady Powiatu we Włodawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek działających na terenie powiatu włodawskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 3027 z późn. zm.)
Opłata:

Bez opłat.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Dotację wypłaca się od stycznia roku następującego po roku, w którym złożono wniosekSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Joanna Omelczuk-Maśluch, Leszek PopikWydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202

Nr telefonu: 82/57 21 510 w.131,132

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Wpisanie dotacji do budżetu powiatu włodawskiego i wypłacanie dotacji w okresach miesięcznychTryb odwoławczy:

Nie dotyczyProcedura:


  • Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną o uprawnieniach szkoły lub placówki publicznej może otrzymać dotację na jej działalność pod warunkiem złożenia do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosku o udzielenie dotacji z budżetu powiatu włodawskiego.

  • Wniosek składa się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały.

  • Dotacja jest udzielana w przypadku, gdy wniosek nie jest obarczony błędami.

  • Dotacja jest wypłacana w okresach miesięcznych w wysokości i terminach określonych w ustawie.

  • Szkoła zobowiązana jest do comiesięcznego przekazywania informacji o liczbie uczniów na zasadach określonych w uchwale, według wzoru określonego w załącznikach 2 i 3 do uchwały.

  • Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę jest zobowiązana do rozliczenia dotacji w terminie do 15 stycznia za poprzedni rok budżetowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

  • Środki wypłacone z budżetu powiatu włodawskiego podlegają zwrotowi w przypadku ich pobrania w nadmiernej wysokości albo wykorzystania na wydatki inne, niż przewidziane prawem.
Uwagi:

Sposób wykorzystania dotacji może być kontrolowany na zasadach określonych w uchwaleZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usługi - udzielenie dotacji z budżetu powiatu szkole niepublicznej
      
2020-06-19
Klauzula informacyjna udzielenie dotacji z budżetu powiatu włodawskiego szkole niepublicznej
2020-06-19