WSTECZ WSTECZ
Usługa: Udzielanie nauczycielom pomocy zdrowotnej

Podstawa prawna:
  • art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
  • Uchwała Nr XVI/86/19 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat włodawski


Opłata:

Bez opłat.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 31 październikaSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Joanna Omelczuk-Maśluch, Ewa ZaniukWydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202

Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 131 lub 132

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Przekazanie informacji o przyznaniu pomocy zdrowotnej.Tryb odwoławczy:

Nie dotyczyProcedura:
  • Nauczyciel/emerytowany nauczyciel składa wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Włodawie w terminie do 30 września.
  • Wzór wniosku stanowi załącznik do wyżej wymienionej uchwały.
  • Do wniosku należy załączyć:

-        aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę (zawierające określenie choroby, stosowane leczenie i wskazania dotyczące zdiagnozowanego schorzenia), wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy od daty złożenia wniosku,

-        imiennie wystawione rachunki lub faktury za świadczenia,

-     oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.

  • Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania oraz wysokość świadczenia pomocy zdrowotnej podejmuje Starosta Włodawski w terminie do 31 października, po zasięgnięciu opinii powołanej przez siebie Komisji Zdrowotnej.
  • O udzieleniu pomocy zdrowotnej informowani są:

-        wnioskodawca,

-        Wydział Finansów Starostwa Powiatowego we Włodawie,

-        dyrektor szkoły/placówki będący pracodawcą nauczyciela/ostatnim pracodawcą emerytowanego nauczyciela.

Pomoc zdrowotna wypłacana jest przez szkołę/placówkę, w której zatrudniony jest nauczyciel/ która była ostatnim miejscem pracy emerytowanego nauczyciela.


Uwagi:

Świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej obejmuje refundację całości lub części poniesionych kosztów:

1) specjalistycznego leczenia, w tym korzystania z konsultacji lekarza specjalisty, wykonywania na podstawie skierowania specjalistycznych badań diagnostycznych lub zabiegów medycznych;

2) opieki nad chorym w domu, w tym zapewnienia dodatkowej opieki, korzystania z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych;

3) zakupu leków zleconych przez lekarza związanych z procesem leczenia;

4) zakupu niezbędnych wyrobów medycznych lub środków pomocniczych zleconych przez lekarza lub osobę uprawnioną (w tym – nie częściej niż raz na 3 lata: szkieł korekcyjnych, aparatów słuchowych oraz protez).


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usługi - udzielanie nauczycielom pomocy zdrowotnej
      
2020-06-19