WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Skierowanie dziecka do szkoły specjalnej lub ośrodka poza terenem powiatu

Podstawa prawna:
  • Art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)


Opłata:

Bez opłat.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wnioskuSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Joanna Omelczuk-Maśluch, Ewa ZaniukWydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202

Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 131 lub 132

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę wybranej szkoły/ośrodka o skierowanie do niej dzieckaTryb odwoławczy:

Nie dotyczyProcedura:
  • Rodzice albo prawni opiekunowie dziecka niepełnosprawnego składają do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Włodawie wniosek o skierowanie do szkoły specjalnej/specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka wychowawczego poza terenem powiatu jeżeli:

-        w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie nie ma możliwości zapewnienia warunków kształcenia odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień niepełnosprawności intelektualnej,

-        istnieje konieczność skierowania dziecka do młodzieżowego ośrodka socjoterapii,

-        istnieją inne umotywowane przyczyny, dla których skierowanie dziecka do SOSW we Włodawie nie jest zasadne, ze względu na dobro dziecka.

  • Wniosek powinien zawierać:

-        imię i nazwisko wnioskodawcy,

-        adres wnioskodawcy,

-        telefon kontaktowy wnioskodawcy,

-        imię/imiona i nazwisko/nazwiska dziecka,

-        datę i miejsce urodzenia dziecka,

-        adres zamieszkania dziecka,

-        imię/imiona i nazwisko/nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

-        typ szkoły/placówki do której ma być skierowane dziecko (typ szkoły specjalnej/młodzieżowy ośrodek socjoterapii),

-        oznaczenie etapu edukacyjnego, na który ma zostać skierowane dziecko (wczesne wspomaganie rozwoju/szkoła podstawowa/branżowa szkoła I stopnia/szkoła specjalna przysposabiająca do pracy/liceum ogólnokształcące/technikum/ branżowa szkoła II stopnia/szkoła policealna),

-        przyczyny, dla których skierowanie dziecka do SOSW we Włodawie nie jest zasadne, ze względu na dobro dziecka, a Ośrodek prowadzi kształcenie dostosowane do niepełnosprawności dziecka,

-        wniosek może zawierać nazwę i adres szkoły/placówki do której ma być skierowane dziecko.

  • W przypadku braku określenia nazwy szkoły lub placówki we wniosku Starosta Włodawski kieruje dziecko do najbliższego powiatu, który prowadzi szkołę lub placówkę najbardziej odpowiednią ze względu na niepełnosprawność bądź niedostosowanie społeczne dziecka.
  • Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnie specjalistyczną.
Starosta Włodawski kieruje wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę szkoły/ośrodka do którego ma być skierowane dziecko o skierowanie go do tej szkoły/ośrodka i informuje o tym 
  • wnioskodawcę.
Dalsza procedurę prowadzi starosta właściwy ze względu na siedzibę szkoły/ośrodka do której ma być skierowane dziecko


Uwagi:

Rodzice dzieci zamieszkałych w powiecie włodawskim, którym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie może zapewnić kształcenie specjalne odpowiednie ze względu na rodzaj niepełnosprawności proszeni są o krótkie uzasadnienie przyczyn wniosku o skierowanie dziecka do szkoły/ośrodka poza powiatem.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usługi - skierowanie dziecka do szkoły specjalnej lub ośrodka poza terenem powiatu
      
2020-06-19
Wniosek o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej lub ośrodka poza terenem powiatu włodawskiego
      
2020-06-19
Klauzula informacyjna Skierowanie dziecka do szkoły specjalnej lub ośrodka poza terenem powiatu
2020-06-19