WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie

Podstawa prawna:
  • Art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)


Opłata:

Bez opłat.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Joanna Omelczuk-Maśluch, Ewa ZaniukWydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202

Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 131 lub 132

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we WłodawieTryb odwoławczy:

Nie dotyczyProcedura:
  • Rodzice albo prawni opiekunowie dziecka niepełnosprawnego składają do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Włodawie wniosek o skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
  • Wniosek powinien zawierać:

-        imię i nazwisko wnioskodawcy,

-        adres wnioskodawcy,

-        telefon kontaktowy wnioskodawcy,

-        imię/imiona i nazwisko/nazwiska dziecka,

-        datę i miejsce urodzenia dziecka,

-        adres zamieszkania dziecka,

-        imię/imiona i nazwisko/nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

-        oznaczenie etapu edukacyjnego, na który ma zostać skierowane dziecko (wczesne wspomaganie rozwoju/szkoła podstawowa/branżowa szkoła I stopnia/szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

  • Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnie specjalistyczną.
Starosta Włodawski kieruje dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie jeśli ten zapewnia formy kształcenia wynikające z orzeczenia i informuje o tym wnioskodawcę.


Uwagi:

Rodzice dzieci zamieszkałych poza powiatem włodawskim mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o skierowanie do SOSW we WłodawieZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usług - skierowanie dziecka do SOSW we Włodawie
      
2020-06-19
Wniosek - skierowanie dziecka do SOSW we Włodawie
      
2020-06-19
Klauzula informacyjna Skierowanie dziecka do SOSW we Włodawie
2020-06-19