WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
 • art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.)


Opłata:

Bez opłatPrzewidywany termin załatwienia sprawy:
 • W przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca postępowanie kończy się do 31 sierpnia.
 • W przypadku wniosków złożonych do 31 października postępowanie kończy się do 31 grudnia


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Joanna Omelczuk-Masluch, Leszek PopikWydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202

Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 131 lub 133

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Przekazanie informacji o nadaniu stopnia awansuTryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dostarczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie za pośrednictwem Starosty WłodawskiegoProcedura:
 • Po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy nauczyciel kontraktowy zatrudniony w jednostce oświatowej prowadzonej przez powiat włodawski składa do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Włodawie wniosek o przeprowadzenie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Wniosek składa się w terminach do 30 czerwca i 31 października.
 • Do wniosku należy dołączyć:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 •  zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

 •  kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
 •  kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

Starosta Włodawski dokonuje analizy złożonej dokumentacji i w razie potrzeby wzywa wnioskodawcę do jej uzupełnienia w ciągu 14 dni.

 • Zarząd Powiatu we Włodawie powołuje komisję egzaminacyjną. Organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zapewnia w jej składzie udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.
 • Starosta Włodawski powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin.
Komisja egzaminacyjna rozstrzyga o spełnieniu wymagań przez nauczyciela ubiegającego się o 
 • stopień awansu zawodowego.
 • W przypadku zdania egzaminu nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
Na postawie wyniku egzaminu Starosta Włodawski wydaje akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.


Uwagi:
 • Osoby składające wniosek proszone są o podanie w nim adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu kontaktowego.
 • W celu następczego spełnienia przez organ nadający stopień awansu zawodowego obowiązku wynikającego z ustawy o systemie informacji oświatowej nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego proszeni są o zawarcie w dokumentach, o których mowa wyżej numeru PESEL


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Klauzula informacyjna Nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego
2020-06-19
Karta usługi - nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego
      
2020-06-19