WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Biuro rzeczy znalezionychPodstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 908),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1740,
  z późn. zm);
 • ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
  ( Dz.U.  z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm. ).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (Dz.U. z 2020 r. poz.1427 z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 48/21 Starosty Włodawskiego z dnia 8 grudnia 2021 r.Wymagane dokumenty:

pokwitowanie odbioru rzeczy znalezionej, oświadczenia o zagubieniu rzeczyOpłata:

koszty przechowywania oraz utrzymania rzeczy znalezionej w należytym stanie, a także koszty poszukiwań do wartości rzeczy w dniu odbioru obciążają uprawnionego do odbioru. Rzecz nie może zostać wydana przez zapłaceniem tych kosztówPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

niezwłocznieSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Ewa ZaniukWydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 203

Nr telefonu: 82/57 21 510 w.132

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Do depozytu przyjmuje się przedmioty znalezione na terenie powiatu włodawskiego, które posiadają wartość przekraczającą 100 zł,  jak również:

 1. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości historycznej, naukowej i artystycznej;
 2. sprzęt lub ekwipunek wojskowy;
 3. dokumenty wojskowe (legitymacja, książeczka lub zaświadczenie wojskowe, karta powołania).

Biuro odmawia przyjęcia w depozyt:

 1. rzeczy , której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 2. rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, a w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych;
 3. dowodu osobistego lub paszportu;
 4.  rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności; 
 5.  rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe;
 6. rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących, wybuchowych;
 7. zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.


Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą:

 1. określić jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne;
 2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).
 Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadomienia go o odnalezieniu rzeczy. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania.Tryb odwoławczy:

Nie dotyczyProcedura:

Zgodnie z art. 13 cyt. wyżej ustawy odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie   rzeczy stwierdza się w sporządzonym protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia  przyjęcia znalezienia rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. W poświadczeniu wskazuje się imię, nazwisko i adres znalazcy oraz dokładnie określa się znalezioną rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy. Jeżeli znalazca żąda znaleźnego, należy uczynić o tym wzmiankę w poświadczeniu. Organ wydający poświadczenie zatrzymuje jego odpis podpisany przez znalazcę.Uwagi:
Załączniki: regulamin biura wraz z załącznikami  


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Protokół przyjęcia rzeczy
      
2022-01-04
Regulamin biura rzeczy znalezionych
2022-01-04
Wniosek o wydanie rzeczy znalezionej
      
2022-01-04
Poświadczenie przyjęcia rzeczy
      
2022-01-04
Odmowa przyjęcia rzeczy znalezionej
      
2022-01-04
Protokół wydania rzeczy
      
2022-01-04
Klauzula informacyjna rzeczy znalezione
2022-01-04
Zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy
      
2022-01-04