WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji 


Wymagane dokumenty:

-  Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, w którym należy zamieścić informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

- 2 egz. projektu robót geologicznych sporządzonego zgodnie z wymogami art. 79 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach geologicznych.


Opłata:
  • Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej na wniosek (wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych) wynosi 10,00 zł, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit a i częścią I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
    36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
  • Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Inspektor Grażyna KadrowWydział: Środowiska i Rolnictwa

Nr pokoju: 007

Nr telefonu: 82 5721510, 82 5723090 wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

decyzjaTryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Uwagi:

· Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze we wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

· Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Druk wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
      
2020-06-19
Klauzula informacyjna zatwierdzenie projektu robót geologicznych
      
2020-06-19
Karta usługi - zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
      
2020-06-19