WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Podstawa prawna:
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


Opłata:
 • Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
  a.  2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
  b.  506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  c.  506 zł - pozostałe

należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
36 1240 2249 1111 0010 2899 3235

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • W ciągu miesiąca.
 • W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Inspektor Grażyna KadrowWydział: Środowiska i Rolnictwa

Nr pokoju: 007

Nr telefonu: 82 5721 510, 82 5723090 wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja - zezwolenieTryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Procedura:
 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, sporządzony zgodnie z art. 184 ust.2 (w związku z ust. 2a), 2b, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), uwzględniający odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (patrz karta „Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów” Numer karty: OŚ-02-03) i/lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (patrz karta „Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów” Numer karty: OŚ-02-04), z zastosowaniem klasyfikacji opadów zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 4. Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z późn. zm.).
 5. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).
 6. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.)
 1. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628)  - w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.
 2. Oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) - w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.
 3. Oświadczenie, że w stosunku do:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
  • w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach,
  • w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.
 1. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) - w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów

Oświadczenia:

 • o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.),
że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - w ostatnich 10 latach nie wydano 
 • ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia  na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.),
 • że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.),

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.),  w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane  - w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.
 2. Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) – dotyczy posiadacza odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) występującego z wnioskiem o zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych i/lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych - w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), o ile jest wymagana - w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.
 5. Kopia, zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu, umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578, z późn. zm.) – dotyczy przedsiębiorców prowadzących punkt zbierania pojazdów.
Informacja o posiadaniu tytułu prawnego* do miejsca magazynowania odpadów  - 
 1. dotyczy posiadacza odpadów występującego z wnioskiem o wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów dotyczy posiadacza odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) występującego z wnioskiem o zezwolenie na zbieranie odpadów innych niż: odpady niebezpieczne, odpady komunalne lub odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych i/lub o zezwolenie na przetwarzanie odpadów inne niż: przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.
  * Przez tytuł prawny rozumie się prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd czy prawo wynikające z ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka) oraz umów cywilnych], wynikających z dokumentów potwierdzających te uprawnienia (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste).

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wymagane jest w przypadku, gdy w związkuz eksploatacją instalacji, wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie albo odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg rocznie. W pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji w ww. ilościach.

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Wówczas we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i/lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów i/lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Klauzula informacyjna pozwolenie na wytwarzanie odpadów
      
2020-06-19
Karta usługi - pozwolenie na wytwarzanie odpadów
      
2020-06-19