WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna:
 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 4. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
 5.  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
 6. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
 7. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.


Opłata:
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości:

 • a. 2011,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • b. 506,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
  w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
36 1240 2249 1111 0010 2899 3235


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • W ciągu miesiąca.
 • W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Inspektor Grażyna KadrowWydział: Środowiska i Rolnictwa

Nr pokoju: 007

Nr telefonu: 82 5721 510, 82 5723090 wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja - pozwolenieTryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.Procedura:
Pozwolenie wydaje się na wniosek. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza, zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz 221 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinien zawierać:
a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
c. informację o tytule prawnym do instalacji,
d. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych  urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (EMITORY),
e. ocenę stanu technicznego instalacji,
f. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
g. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
h. blokowy(ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym
i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
i. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
j. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych
i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych (w szczególności rozruch i wyłączenie),
k. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
l. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
m. charakterystykę terenu, na którym usytuowany jest zakład i terenów otaczających, wynikającą z ustaleń planu zagospodarowania terenu lub faktycznego zagospodarowania,
n. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji – jeżeli są wymagane,
o. zmiany wielkości emisji – jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji

 1. p. proponowane działania mające zapobiegać lub ograniczyć emisję,
  q. procedury monitorowania procesów technologicznych; pomiar lub ewidencja wielkości emisji – zakres, metodykę i sposób wykonania pomiarów, usytuowanie stanowisk do pomiaru,
  r. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części,
  s. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji – sposób dokumentowania;
  t. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – nowa instalacja,
  u. czas na jaki wydane ma być pozwolenie,
  v. w przypadku wniosku dotyczącego instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów,
  o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. informacje o:
  - stosowaniu substancji o małym potencjale zagrożeń,
  - efektywnym wytwarzaniu oraz wykorzystaniu energii,
  - zapewnieniu racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów
    i paliw,
  - stosowaniu technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość
    odzysku powstających odpadów,
  - rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji,
  - wykorzystywaniu porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie
    zastosowane w skali przemysłowej,
  - postępie naukowo-technicznym.
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza, zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinien zawierać również:
  a. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
  b. określenie rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę surowca, materiału, paliwa lub produktu,
  c. określenie wielkości emisji w kg/h i w Mg/rok a jeżeli standardy emisyjne to
  w ich jednostkach, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne – także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
  d. opis terenu w zasięgu 50x wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (emitora), z uwzględnieniem obszarów chronionych,
  e. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
  f. aktualny stan jakości powietrza,
  g. określenie warunków meteorologicznych,
  h. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza z metodyką modelowania oraz wykresy graficzne rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu,
  i. wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych – do zapobiegania lub ograniczania emisji,
  j. usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji oraz zakres, metodologię
  i sposób wykonywania pomiarów.
 3. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
  a. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  b. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  c. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
4. Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Klauzula informacyjna pozwolenie na wprowadzenie gazów
      
2020-06-19
Karta usług - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
      
2020-06-19