WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Koncesja na wydobycie

Podstawa prawna:

1. art. 22 ust. 2, art. 23, art.24, art. 26 ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i  górnicze.

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.


Wymagane dokumenty:

1)  dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;

  2)  informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.

3) decyzję środowiskową, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,

 Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.

Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 we wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny określa się również cel, zakres i rodzaj prac geologicznych oraz zamieszcza się informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach.

W przypadku zamierzonego wykonywania robót geologicznych, do wniosku dołącza się 2 egzemplarze projektu robót geologicznych.

Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.Opłata:
  • Opłatę skarbową od decyzji w kwocie 616 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
    36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
  • Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Inspektor Grażyna KadrowWydział: Środowiska i Rolnictwa

Nr pokoju: 007

Nr telefonu: 82 5721 510, 825723090 wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja - koncesjaTryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.Procedura:

Zgodnie z art. 24 ust. 1  ustawy Prawo geologiczne i górnicze we wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się:

  1)  stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków; wymagania te nie dotyczą poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów;

  2)  prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

  3)  czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

  4)  środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

  5)  obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;

  6)  sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

Ponadto zgodnie z art. 26 ust.1 w/w ustawy we wniosku określa się również:

  1)  złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

  2)  wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

  3)  stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;

  4)     projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

  5)     geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.

Do wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1, dołącza się dowody istnienia:

  1)  prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia

zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;

  2)  prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego;

We wniosku o udzielenie koncesji przez starostę określa się  również przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1ustawy pgg.

DO WNIOSKU O UDZIELENIE KONCESJI DOŁĄCZA SIĘ TAKŻE:

  1)  dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;

  2)  informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.

3) decyzję środowiskową, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,

 Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.

Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 we wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny określa się również cel, zakres i rodzaj prac geologicznych oraz zamieszcza się informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach.

W przypadku zamierzonego wykonywania robót geologicznych, do wniosku dołącza się 2 egzemplarze projektu robót geologicznych.

Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.


Uwagi:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze działalność w zakresie:

  1)     poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust.1,

  2)     wydobywania kopalin ze złóż,

  3)     podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

  4)     podziemnego składowania odpadów

- może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2, 4, 5, w sprawach nieuregulowanych w w/w ustawie do koncesjonowania działalności, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 672), z wyjątkiem art. 11 ust. 3-9 tej ustawy.

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

  1)  obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

  2)  wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,

  3)  działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych

- udziela starosta.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Klauzula informacyjna koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż kopia
      
2020-06-19
Karta usługi - koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż
      
2020-06-19