WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częściPodstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej


Wymagane dokumenty:
Opłata:


 • Opłata skarbowa.
  1. Za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu z chwilą złożenia wniosku – 17 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej.
  2. Zwalnia się od opłaty skarbowej państwa obce, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 2 art. 7.
  3. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.
Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszeniaSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju: 10

Nr telefonu: 82 5723090 w 128

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:


Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszeniaTryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Procedura:
 • Należy złożyć wniosek zgodny z art. 71 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.
 • Do wniosku dołączyć:
 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania o której mowa w ust. 1 pkt 2 ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
 6. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 7. w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 8. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

 

 • W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym w art. 71 ust. 2 inwestor zostanie zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Nie usunięcie nieprawidłowości po upłynięciu określonego terminu będzie skutkować wniesieniem sprzeciwu w drodze decyzji.

Uwaga.

Na rządowej stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można wypełnić online formularze budowlane, a następnie przesłać je drogą elektroniczną do urzędu.
Uwagi:


 • Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
 • Na wniosek Inwestora organ, po upływie ustawowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydaje zaświadczenie potwierdzające, że nie wniesiono sprzeciwu – art. 217 § 2 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 71 ust. 4 prawa budowlanego, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu  oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ
      
2021-04-07
KLAUZULA INFORMACYJNA - zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania budynku
2021-04-07
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
      
2021-07-28
Wniosek o wydanie zaświadczenie
      
2021-04-07
PDF Pb 18 zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
2021-04-07