WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, sieci, stacji transformatorowych

Zgłoszenie budowy:

 1. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 2. sieci:
 1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 2. wodociągowych,
 3. kanalizacyjnych,
 4. cieplnych,
 5. gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 1. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 2. obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2 Prawa budowlanego, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

 

Zgłoszenie przebudowy oraz instalowania:

 1. przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany.

 

Zgłoszenie instalowania:

wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowejWymagane dokumenty:
Opłata:
 • Opłata skarbowa.
  1. Od zgłoszenia budowy z chwilą złożenia zgłoszenia – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust.9a, 9b, 9c i 10 załącznika do ustawy:
   1.  na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, cieplnych o długości powyżej 1 km – 2143 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, cieplnych o długości do 1 km – 105 zł,

W przypadku zgłoszenia obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w pkt. 1, opłatę pobiera się od każdego obiektu odrębnie;

   1.  na przebudowę obiektu budowlanego – 50% stawek określonych w pkt.1;
  1. Zwalnia się od opłaty skarbowej państwa obce, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 2 art. 7.
  2. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.

 

Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Specjalista Iwona Poźniak dla Miasta i Gminy Włodawa,
 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki


Wydział: Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju: 9 i 10

Nr telefonu: Specjalista Iwona Poźniak: 82 5723090 w 128, Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 137.

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia..


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Procedura:
 • Należy dokonać zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4b, 4c Ustawy Prawo Budowlane.
 • Do zgłoszenia dołączyć:
 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego lub trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowalnego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
 5. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
 • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
 • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 1. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż siedem dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku). Wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 • W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym w art. 35 ust. 1) inwestor zostanie zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Nie usunięcie nieprawidłowości po upłynięciu określonego terminu będzie skutkować odmową pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego.

Uwaga.

Na rządowej stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można wypełnić online formularze budowlane, a następnie przesłać je drogą elektroniczną do urzędu
Uwagi:

 • Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia
 • Na wniosek Inwestora organ, po upływie ustawowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydaje zaświadczenie potwierdzające, że nie wniesiono sprzeciwu – art. 217 § 2 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, członka właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym w art. 35 ust. 1) inwestor zostanie zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Nie usunięcie nieprawidłowości po upłynięciu określonego terminu będzie skutkować sprzeciwem w drodze decyzji.
 • W przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o których mowa w art. 35 ust. 1, stosuje się art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.
 • Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
 • W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KLAUZULA INFORMACYJNA - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2021-04-07
Karta usług powiat włodawski zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, sieci
2021-05-17
Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych PB-2
      
2021-05-17
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a
      
2021-05-17
Wniosek o wydanie zaświadczenia
      
2021-05-17
Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art 45a ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane PB-13
      
2021-05-17
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do siąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14
      
2021-05-17
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu PB-11
      
2021-05-17
Wniosek o dziennik budowy
      
2021-05-17
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
      
2021-07-28
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ
      
2021-05-17
Druk pełnomocnictwa w sprawach kierowanych do Wydziału Architektury i Budownictwa
      
2021-05-17