WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE
Usługa: Wniosek o aktualizację klasyfikacji gleboznawczej gruntówPodstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 187, poz.1330)
Wymagane dokumenty:

Wzór wniosku o aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów.Opłata:
 1. Opłata skarbowa od czynności urzędowej (jaką jest wydanie decyzji administracyjnej) -  w wysokości 10 zł. (cz. I, pkt  53  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy/zgłaszającego zmianę.
 3. Wprowadzenie zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku lub zgłoszenia, wykonane czynnością materialno-techniczną - nie podlega opłacie skarbowej.
 4. Koszty przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji przez klasyfikatora ponosi strona (zgodnie z art. 262 ustawy k.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie).
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2013, poz. 267) – nie dłuższy jednak niż 30 dni.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Pan Mieczysław Dudyk – pokój 101 ( I piętro)Wydział: Wydział Geodezji, Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 101

Nr telefonu: (82)57 25 663 wew. 25

Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest przeprowadzana na wniosek i koszt właściciela nieruchomości. Dokumentację niezbędną do aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonuje upoważniony przez starostę klasyfikator. Opłaty związane z czynnościami klasyfikatora pokrywa wnioskodawca. Starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zmiana klasy bonitacyjnej następuje na podstawie ostatecznej decyzji wydanej w oparciu o operat klasyfikacyjny.Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty WłodawskiegoProcedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek właściciela - Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
      
2020-07-13
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-13
Karta Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów (na wniosek)
2020-07-13