WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE
Usługa: Prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - Wniosek o zmianę w operacie ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U.
    z 2007 r. Nr 187, poz.1330)
Opłata:

Wniosek i załączniki – brak opłatPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) – nie dłuższy jednak niż 30 dni.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Pani Alfreda Śpiewak – gm. Wyryki, gm. Włodawa, gm. Stary Brus - pokój 106 ( I piętro)

Pani Teresa Łągwa – gm. Wola Uhruska, gm. Hanna, gm. Hańsk - pokój 106 ( I piętro)

Pani Jolanta Majewska – gm. Urszulin, Miasto Włodawa - pokój 101 ( I piętro)
Wydział: Wydział Geodezji, Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 106, 101

Nr telefonu: pokój 106 tel. (82)57 25 663 wew. 28; pokój 101 tel. (82)57 25 663 wew. 25

Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Zmiany dokonywane są na wniosek złożony do Starostwa Powiatowego przez właścicieli lub władających oraz osoby mające interes prawny. Dotyczy to zmian podmiotowych, zmiany zapisów odnośnie właściciela, władającego na podstawie postanowień Sądów, aktów notarialnych, umów przekazania gospodarstw, dzierżawy i innych zmian przedmiotowych, w oznaczeniu nieruchomości, powierzchni, adresu, itp. Dostarczone dokumenty powinny być prawomocne (ostateczne). W przypadku kserokopii dokumentu należy poświadczyć go za zgodność z oryginałem. Ponadto na postanowieniu sądowym o nabyciu spadku należy wpisać imiona rodziców wszystkich spadkobierców oraz aktualne ich adresy. Umowa dzierżawy powinna być sporządzona czytelnie z określeniem przedmiotu, tj. na jakim obrębie, jakie działki, podać pełne dane dzierżawcy –imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania. Umowa dzierżawy powinna być sporządzona w kancelarii notarialnej lub we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy.Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty WłodawskiegoProcedura:
  1. Wniosek określający kto występuje o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków
  2. czego dotyczy zmiana z podaniem nazwy obrębu, nazwy gminy, numeru działki
  3. na podstawie jakiego dokumentu ma być dokonana zmiana
  4. do wniosku dołączyć dokument, np.: akt małżeństwa, decyzję, umowę dzierżawy itp.
Uwagi:

Wnioskodawca wskazując interes prawny zobowiązany jest do wskazania przepisu prawa materialnego, z którego wywodzi swój interes prawny.

Wzór zgłoszenia zmian danych.
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek - Wniosek o zmianę w operacie ewidencji gruntów i budynków
      
2020-07-13
Karta - Wniosek o zmianę w operacie ewidencji gruntów i budynków
2020-07-13
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-13