WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Zgoda na odstępstwo od warunków technicznych

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. –  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Opłata:
 • płata skarbowa.
 1. Nie dotyczy


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Niezwłocznie, po otrzymaniu pisemnego upoważnienia Ministra Infrastruktury (art. 35 § 2 k.p.a.), w terminie 1 miesiąca dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz w terminie 2 miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 k.p.a.),.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Specjalista Iwona Poźniak dla Miasta i Gminy Włodawa,
 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.


Wydział: Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju: 9 i 10

Nr telefonu: Specjalista Iwona Poźniak: 82 5723090 w 128, Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 137

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:
 • Decyzja administracyjna.


Tryb odwoławczy:
 • Na postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko  w odwołaniu od decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Procedura:
 • Należy złożyć wniosek zgodnie z art. 9 ustawy Prawo Budowlane.
 • Do wniosku dołączyć:
 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 2. projekt zagospodarowania działki / terenu,
 3. projekty zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
 4. pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 5. pozytywne opinie innych zainteresowanych organów.

 

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku).
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 • Wniosek do Ministra Infrastruktury składany jest za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.
 • Starosta Włodawski po przeanalizowaniu akt występuje z pismem o upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Po otrzymaniu pisemnego upoważnienia wydaje postanowienie o wyrażeniu zgody na odstępstwo od warunków technicznych.


Uwagi:
 • Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi (art. 76a § 2 k.p.a.).Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Klauzula informacyjna - zgoda na odstąpienie
      
2020-06-17
WNIOSEK w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (PB-0)
      
2022-03-28
Karta usług zgody na odstępstwo od warunków technicznych
      
2020-06-17