WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wydanie pozwolenia na budowę realizacja inwestycji drogowej

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej


Opłata:
 • Opłata skarbowa.
 1. Zwolnione z opłat skarbowych zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Specjalista Iwona Poźniak dla Miasta i Gminy Włodawa,
 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.


Wydział: Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju: 9 i 10

Nr telefonu: Specjalista Iwona Poźniak: 82 5723090 w 128, Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 137.

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:
 • Decyzja administracyjna.


Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Procedura:
 • Należy złożyć wniosek zgodny z art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Do wniosku dołączyć:
 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;
 2. opinie właściwych miejscowo:
  1.  zarządu województwa,
  2. zarządu powiatu,
  3. wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 1. mapę w skali co najmniej 1:5’000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 3. 5 egz. map jednostkowych zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. aktualne na dzień składania wniosku wypisy z ewidencji gruntów;
 5. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek poza pasem drogowym, na których realizowana ma być infrastruktura towarzysząca – według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę – (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.);
 6. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 7. pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
 8. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 1. opinie:
  1. ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  2. dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
  3. właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
  4. dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
  5. dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
  6. właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
  7. właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
  8. innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
 1. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne:
  1. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
  2. decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  3. decyzje wodnoprawne.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż siedem dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku). Wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie decyzji
      
2020-06-17
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
      
2021-07-28
Wniosek o dziennik budowy
      
2020-06-17
Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania od decyzji
      
2020-06-17
Klauzula informacyjna - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
      
2020-06-17
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
      
2020-06-17
Karta usług powiat wlodawski zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
      
2020-06-17