WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej


Opłata:
 • Opłata skarbowa.
  1. Za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu z chwilą złożenia wniosku – 17 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej.
  2. Zwalnia się od opłaty skarbowej państwa obce, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 2 art. 7.
  3. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.
Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Specjalista Honorata RybczyńskaWydział: Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju: 10

Nr telefonu: 82 5723090 w 128.

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszeniaTryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Procedura:
 • Należy złożyć wniosek zgodny z art. 71 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.
 • Do wniosku dołączyć:
 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania o której mowa w ust. 1 pkt 2 ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
 6. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 7. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
 • W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym w art. 71 ust. 2 inwestor zostanie zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Nie usunięcie nieprawidłowości po upłynięciu określonego terminu będzie skutkować wniesieniem sprzeciwu w drodze decyzji


Uwagi:
 • Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
 • Na wniosek Inwestora organ, po upływie ustawowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydaje zaświadczenie potwierdzające, że nie wniesiono sprzeciwu – art. 217 § 2 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 71 ust. 4 prawa budowlanego, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu  oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie zaświadczenia
      
2020-06-17
Oświadczenie B-3
      
2020-06-17
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
      
2020-06-17
Klauzula informacyjna - zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania budynku
      
2020-06-17
Zgloszenie zmiany sposobu uzytkowania
      
2020-06-17
Karta usług powiat wlodawski zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
      
2020-06-17