WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Przeniesienie pozwolenia na budowęPodstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Wymagane dokumenty:
Opłata:


 • Opłata skarbowa.
  1. Od wydania decyzji na przeniesienie pozwolenia na budowę z chwilą złożenia wniosku – 90 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w części I ust.11 Załącznika do ustawy
  2. Zwalnia się od opłaty skarbowej państwa obce, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 2 art. 7.
  3. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.
Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Niezwłocznie od dnia złożenia kompletnego wniosku (art. 35 § 2 k.p.a.), w terminie 1 miesiąca dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz w terminie 2 miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 k.p.a.).


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Specjalista Iwona Poźniak dla Miasta i Gminy Włodawa,
 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.


Wydział: Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju: 9 i 10

Nr telefonu: Specjalista Iwona Poźniak: 82 5723090 w 128, Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 137.

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Procedura:
 • Należy złożyć wniosek zgodny z art. 40 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.
 • Do wniosku dołączyć:
 1. oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę,
 2. oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 3. kserokopię decyzji pozwolenia na budowę,
 4. kserokopię dziennika budowy
 5. ewentualne upoważnienie, pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

 

 • Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
 • Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, (oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę) nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż siedem dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku). Wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Uwaga.

Na rządowej stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można wypełnić online formularze budowlane, a następnie przesłać je drogą elektroniczną do urzędu.
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania od decyzji
      
2021-05-17
OŚWIADCZENIE B-3
      
2021-05-17
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ
      
2021-05-17
Druk pełnomocnictwa w sprawach kierowanych do Wydziału Architektury i Budownictwa
      
2021-05-17
KLAUZULA INFORMACYJNA - przeniesienie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia
2021-03-18
Karta usług powiat włodawski przeniesienie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia
2021-05-17
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9
      
2021-05-17
Wniosek o dziennik budowy
      
2021-05-17
Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana
      
2021-05-17