WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wydanie pozwolenia na rozbiórkęPodstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Wymagane dokumenty:
Opłata:

 • Opłata skarbowa.
 1. Od wydania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego z chwilą złożenia wniosku – 36 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w części III ust. 11 załącznika do ustawy.
 2. Zwalnia się od opłaty skarbowej państwa obce, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 2 art. 7.
 3. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.
Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Niezwłocznie od dnia złożenia kompletnego wniosku (art. 35 § 2 k.p.a.), w terminie 1 miesiąca dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz w terminie 2 miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 k.p.a.).


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Specjalista Iwona Poźniak dla Miasta i Gminy Włodawa,
 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki


Wydział: Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju: 9 i 10

Nr telefonu: Specjalista Iwona Poźniak: 82 5723090 w 128, Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 137.

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Procedura:
 • Należy złożyć wniosek zgodny z art.32 i 33 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane.
 • Do wniosku dołączyć :
 1. zgodę właściciela obiektu,
 2. szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi
 6. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu
 7. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

 

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż siedem dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku). Wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Uwaga.

Na rządowej stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można wypełnić online formularze budowlane, a następnie przesłać je drogą elektroniczną do urzędu.

Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usług powiat włodawski pozwolenie na rozbiórkę
2021-05-10
Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę
      
2021-05-10
Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art 45a ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane PB-13
      
2021-05-10
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do siąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14
      
2021-05-10
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę-PB-3
      
2021-05-10
Wniosek o dziennik budowy
      
2021-05-10
Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania od decyzji
      
2021-05-10
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ
      
2021-05-10
Druk pełnomocnictwa w sprawach kierowanych do Wydziału Architektury i Budownictwa
      
2021-05-10
KLAUZULA INFORMACYJNA- wydanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę
2021-03-18