WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Zgłoszenie robót rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę

W celu wypełnienia wniosku można skorzystać z portalu: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wniosek można wypełnić pod poniższym adresem (konieczne jest założenie konta na portalu e-Budownictwo — Instrukcja użytkownika)

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-4)

Dodaj wymagane załączniki opisane w karcie usługi.

Proszę pamietać o załaczeniu niezbednych druków i oświadczeń w formie oryginalnej tj. oryginalnego dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).


**Uwaga!** Jednym z wymaganych załączników jest formularz wniosku, który został wygenerowany w aplikacji e-Budownictwo. Formularz jest niezbędnym elementem wymaganym do rozpatrzenia wniosku.Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Wymagane dokumenty:
Opłata:


 • Opłata skarbowa.
  1. Za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu z chwilą złożenia wniosku – 17 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej.
  2. Zwalnia się od opłaty skarbowej państwa obce, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 2 art. 7.
  3. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.
Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Do 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Specjalista Honorata Rybczyńska


Wydział: Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju: 10

Nr telefonu: 82 5723090 w 128.

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:
 • Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Procedura:
 • Należy złożyć zgłoszenie zgodne z art. 31 ust. 2 i art. 33 ust. 4 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.
 • Do wniosku dołączyć:
 1. zgoda właściciela obiektu,
 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, podaną wysokością obiektu,
 3. mapę sytuacyjną z oznaczeniem lokalizacji obiektu (odległości od granic działki),
 4. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 5. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 6. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

 

 • W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym w art. 31 ust. 2 i art. 33 ust. 4 pkt 1 inwestor zostanie zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Nie usunięcie nieprawidłowości po upłynięciu określonego terminu będzie skutkować wniesieniem sprzeciwu w drodze decyzji.

Uwaga.

Na rządowej stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można wypełnić online formularze budowlane, a następnie przesłać je drogą elektroniczną do urzędu.
Uwagi:


 • Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 • Na wniosek Inwestora organ, po upływie ustawowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydaje zaświadczenie potwierdzające, że nie wniesiono sprzeciwu – art. 217 § 2 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art.  30 ust. 5 prawa budowlanego, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu  oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KLAUZULA INFORMACYJNA - zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego
2021-03-18
Karta usług powiat włodawski zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę
2021-05-13
Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę
      
2021-05-13
Wniosek o wydanie zaświadczenie
      
2021-05-13
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do siąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14
      
2021-05-13
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu PB-11
      
2021-05-13
Zgłoszenie rozbiórki-PB-4
      
2021-05-13
Druk pełnomocnictwa w sprawach kierowanych do Wydziału Architektury i Budownictwa
      
2021-05-13