WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

W celu wypełnienia wniosku można skorzystać z portalu: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wniosek można wypełnić pod poniższym adresem (konieczne jest założenie konta na portalu e-Budownictwo  Instrukcja użytkownika)

Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)

Dodaj wymagane załączniki opisane w karcie usługi.

Proszę pamietać o załaczeniu niezbednych druków i oświadczeń w formie oryginalnej tj. oryginalnego dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).


**Uwaga!** Jednym z wymaganych załączników jest formularz wniosku, który został wygenerowany w aplikacji e-Budownictwo. Formularz jest niezbędnym elementem wymaganym do rozpatrzenia wniosku.Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Wymagane dokumenty:
Opłata:


 • Opłata skarbowa.
  1. Za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu z chwilą złożenia wniosku – 17 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej.
  2. Zwalnia się od opłaty skarbowej państwa obce, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 2 art. 7.
  3. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.
Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Do 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Specjalista Honorata Rybczyńska


Wydział: Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju: 10

Nr telefonu: 82 5723090 w 128.

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:
 • Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Procedura:
 • Należy dokonać zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1b, 2a, 2 ,3, 4 Ustawy Prawo Budowlane.
 • Do zgłoszenia dołączyć:
 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 2. odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb (mapę sytuacyjną z oznaczeniem lokalizacji zamierzenia budowlanego);
 3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 4. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
  1. budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, oraz
  2. instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e;
  3. projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28 (projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 1. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

 

 • W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym w art. 30 ust. 2 ,3, 4 inwestor zostanie zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Nie usunięcie nieprawidłowości po upłynięciu określonego terminu będzie skutkować wniesieniem sprzeciwu w drodze decyzji.

Uwaga.

Na rządowej stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można wypełnić online formularze budowlane, a następnie przesłać je drogą elektroniczną do urzędu.

Uwagi:


 • Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 • Na wniosek Inwestora organ, po upływie ustawowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydaje zaświadczenie potwierdzające, że nie wniesiono sprzeciwu – art. 217 § 2 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 prawa budowlanego, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu  oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia inwestor zostanie zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Nie usunięcie nieprawidłowości po upłynięciu określonego terminu będzie skutkować sprzeciwem w drodze decyzji.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
      
2021-07-28
Karta usług powiat włodawski zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
2021-05-11
Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych PB-2
      
2021-05-11
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do siąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14
      
2021-05-11
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu PB-11
      
2021-05-11
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ
      
2021-05-11
Wniosek o wydanie zaświadczenia
      
2021-05-11
Druk pełnomocnictwa w sprawach kierowanych do Wydziału Architektury i Budownictwa
      
2021-05-11
KLAUZULA INFORMACYJNA - zgłoszenie zamiaru budowy, remontu, przeniesienie zgłoszenia
2021-03-18