WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Pozwolenie na budowę


W celu wypełnienia wniosku można skorzystać z portalu: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wniosek można wypełnić pod poniższym adresem (konieczne jest założenie konta na portalu e-Budownictwo  Instrukcja użytkownika)

Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)

Dodaj wymagane załączniki opisane w karcie usługi.

Proszę pamietać o załaczeniu niezbednych druków i oświadczeń w formie oryginalnej tj. oryginalnego dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).


**Uwaga!** Jednym z wymaganych załączników jest formularz wniosku, który został wygenerowany w aplikacji e-Budownictwo. Formularz jest niezbędnym elementem wymaganym do rozpatrzenia wniosku.
Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:
Opłata:
 • Opłata skarbowa.
  1. Od wydania pozwolenia na budowę z chwilą złożenia wniosku – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część III ust.9 załącznika do ustawy:
   1.  na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej budynku, nie więcej niż 539 zł,
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł,
 • innego budynku – 48 zł,
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi ) o długości powyżej 1 km – 2143 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 105 zł,
 • innych budowli – 155 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w pkt. 1, opłatę pobiera się od każdego obiektu odrębnie;

   1.  na przebudowę lub remont obiektu budowlanego – 50% stawek określonych w pkt.1;
  1. Od wydania pozwolenia na zmianę pozwolenia na budowę z chwilą złożenia wniosku – 82 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część III ust. 44 pkt.2 załącznika do ustawy.
  2. Od zatwierdzenia projektu budowlanego z chwilą złożenia wniosku – 47 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 10 załącznika do ustawy.
  3. Zwalnia się od opłaty skarbowej państwa obce, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 2 art. 7.
  4. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.

 

Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Niezwłocznie od dnia złożenia kompletnego wniosku (art. 35 § 2 k.p.a.), w terminie 1 miesiąca dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz w terminie 2 miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 k.p.a.).


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Specjalista Iwona Poźniak dla Miasta i Gminy Włodawa,
 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.


Wydział: Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju: 9 i 10

Nr telefonu: Specjalista Iwona Poźniak: 82 5723090 w 128, Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 137.

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:
 • Decyzja administracyjna.


Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Procedura:
 • Należy złożyć wniosek zgodny z art. 32 i 33 Ustawy Prawo Budowlane.
 • Do wniosku dołączyć:
 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego lub trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowalnego, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
 5. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
 • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
 • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 1. w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 1. umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;
 2. w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 3. oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.4) ), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 4. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

 

Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:

 • których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub
 • których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,

należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

 

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż siedem dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku). Wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 • W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym w art. 35 ust. 1) inwestor zostanie zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Nie usunięcie nieprawidłowości po upłynięciu określonego terminu będzie skutkować odmową pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego.

Uwaga.

Na rządowej stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można wypełnić online formularze budowlane, a następnie przesłać je drogą elektroniczną do urzędu.
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania od decyzji
      
2021-05-10
Wniosek o dziennik budowy
      
2021-05-10
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ
      
2021-05-10
Druk pełnomocnictwa w sprawach kierowanych do Wydziału Architektury i Budownictwa
      
2021-05-10
KLAUZULA INFORMACYJNA - wydanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę
2021-03-17
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
      
2021-07-28
Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art 45a ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane PB-13
      
2021-05-10
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do siąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14
      
2021-05-10
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ PB-1
      
2021-07-28