WSTECZ WSTECZ
Usługa: Opiniowanie projektu stałej organizacji ruchu

Podstawa prawna:

 1. art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
 3. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek.
  2. Co najmniej dwa egzemplarze organizacji ruchu zawierające:
  1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
   • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń
  • sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
  1. parametry geometrii drogi:
  • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze,
   a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej
  • stałej organizacji ruchu w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  • nazwisko i podpis projektanta

  Do projektu powinny być dołączone opinie:

  1. Komendanta Powiatowego Policji - w przypadku dróg powiatowych.
  Zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.


Opłata:

BRAK OPŁATPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Zatwierdzenie projektu jest czynnością materialno – techniczną, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

O terminie odbioru projektu Wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata TorbiczWydział: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00 wtorek – piątek 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Zatwierdzenie bądź odesłanie w celu wprowadzenia poprawek projektu organizacji ruchu.Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowaniaUwagi:

W celu ułatwienia kontaktu w razie wątpliwości, wniosek powinien zawierać nr telefonu  i e-mail.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Opiniowanie projektu stałej organizacji ruchu - karta usług
      
2020-06-17