WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów

Podstawa prawna:
 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r. , poz. 93 ).


Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
 2. dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy
  o kierujących pojazdami, tj.:
 • prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 • prawo jazdy kategorii B, co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 • prawo jazdy kategorii B, co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem.
 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 3. zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów,
 4. dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę,
 5. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami,
 6. aktualna fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.


Opłata:

50 zł  –  za wpis do ewidencji instruktorów

tytułem: „opłata za wpis do ewidencji instruktorów (imię i nazwisko)”

Wpłaty należy dokonywać na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, BS w Parczewie O/Włodawa, nr konta 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata TorbiczWydział: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy: poniedziałek 8 – 16 wtorek – piątek 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
 1. Należy wypełnić wniosek.
 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.
 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku osoba zainteresowana zostaje telefonicznie poinformowana o możliwości odbioru decyzji potwierdzającej wpisanie do ewidencji instruktorów oraz legitymacji.


Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.Uwagi:

Posiadane uprawnienia można rozszerzyć składając dodatkowo następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów w zakresie nowego uprawnienia,
 2. dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy
  o kierujących pojazdami, tj.:
 • prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;
 • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;
 • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 • prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć, co najmniej przez okres roku - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.
 • dokument potwierdzający, co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie


 1. uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną następujących kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E,
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (dotychczasowe kat. uprawnień i nowe),
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 4. zaświadczenie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów,
 5. dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę,
 6. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami,
 7. aktualną fotografię o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm,
 8. dowód uiszczenia opłaty 50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów (na rachunek wskazany w pozycji „Opłata”). 
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów
      
2020-06-18