WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy/osób

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2019 r., poz. 2140).

 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE Nr L 300, poz. 1071).

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.
  z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713).

 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
  z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463).



Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem

 3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych:

 1. przedsiębiorcy (w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna
  z osób zarządzających winna legitymować się certyfikatem) lub pracownika,

 2. osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem

W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania transportu drogowego przez obywatela zagranicznego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 • potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr….. z dnia ……), z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu zdolności finansowej:

  1. roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,

  2. gwarancja bankowa,

  3. ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.

Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd. Wartość euro przeliczana jest po kurskie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 1. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.

 2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy
  z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe.

 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z zezwolenia.

 4. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór przykładowego wykazu do pobrania). Wykaz pojazdów przedkłada się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem, lub oświadczenia tych osób o niekaralności.

 6. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.



Opłata:
 1. Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

  1. w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd; za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za każdy wypis,

  2. za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

  3. za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5%,

  4. za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zaistnienia wyżej sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, BS w Parczewie O/Włodawa, nr konta 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010.




Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 1. Do 3 miesięcy sprawy niewymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.

 2. Do 4 miesięcy – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.



Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata Torbicz



Wydział: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy: poniedziałek 8 – 16 wtorek – piątek 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
 1. Należy wypełnić wniosek.

 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.

 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.

 4. Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wydane zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wraz z wypisem/ami z zezwolenia.



Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.



Uwagi:
 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

 3. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.



Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usług VI załączniki
      
2020-06-18
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy, osób.
      
2020-06-18