WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców

Podstawa prawna:
  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r. , poz. 93 ).


Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wpis do ewidencji wykładowców,
  2. zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na wykładowców,
  3. dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę, informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami.


Opłata:

50 zł – za wpis do ewidencji wykładowców tytułem: „opłata za wpis do ewidencji wykładowców (imię i nazwisko)”

Wpłaty należy dokonywać na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, BS w Parczewie O/Włodawa, nr konta 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata TorbiczWydział: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy: poniedziałek 8 – 16 wtorek – piątek 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
  1. Należy wypełnić wniosek.
  2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty
  3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.
  4. Po rozpatrzeniu wniosku osoba zainteresowana zostaje telefonicznie poinformowana o możliwości odbioru decyzji potwierdzającej wpisanie do ewidencji wykładowców


Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców
      
2020-06-18