WSTECZ WSTECZ
Usługa: Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa prawna:
 1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140)
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego  (Dz.U. z 14.11.2009 r. L 300/51)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych


Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek. o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.
 3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych:
 1. przedsiębiorcy (w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna
  z osób zarządzających winna legitymować się certyfikatem), lub
 2. osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.

W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania transportu drogowego przez obywatela zagranicznego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • -kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • -potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr….. z dnia ……), z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 1. Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie
  i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
 1. roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę)
 2. dokumenty potwierdzające:
 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości,
Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę

wynosi odpowiednio: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd.

Stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący
w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.


Opłata:

Opłata za udzielenie licencji zależy od okresu, na jaki ma być udzielona i wynosi:

  Okres ważności licencji w latach
Od 2 do 15 Powyżej 15 do 30 Powyżej 30 do 50
Licencja 800 zł 900 zł 1000 zł
 1. za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji,
 2. za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego,
  w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji.

Wpłaty należy dokonywać na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, BS w Parczewie O/Włodawa, nr konta 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest wydawana nie później niż w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata TorbiczWydział: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy: poniedziałek 8 – 16 wtorek – piątek 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
 1. Należy wypełnić wniosek i dokonać opłat.
 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.
 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wydana licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie.


Tryb odwoławczy:

Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

Zażalenie nie podlega opłacie skarbowej.


Uwagi:
 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 3. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usług III załączniki
      
2020-06-18
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
      
2020-06-18