WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2140).

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463)


Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

2.Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe

3.Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

4.Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.


Opłata:

1. 500 zł - wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony.

2. 100 zł -  wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.

3. 100 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.

4. 25 zł -  zmiana zaświadczenia, polegająca na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów.

5. 10 zł -  wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne jest wydawane nie później niż w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata TorbiczWydział: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

1. Należy wypełnić wniosek i dokonać opłat.

2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.

3.Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa.

4. Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wydane zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne wraz z wypisem/ami z zaświadczenia bądź informacja (telefonicznie lub SMS) o możliwości odbioru wyżej wymienionych dokumentów.

5. Przy odbiorze zmienionego zaświadczenia na przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne należy zwrócić dotychczasowe zaświadczenie z wypisami.


Tryb odwoławczy:

Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

Zażalenie nie podlega opłacie skarbowej.


Uwagi:

1. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych, jako działalności pomocniczej do jego podstawowej działalności gospodarczej.

2. Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:

a. w ramach powszechnych usług pocztowych,

b. przez podmioty nie będące przedsiębiorcami, z tym, że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu, i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym,

c. przez przedsiębiorców posiadający uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.

3. Przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz kierowcy zatrudnieni przez przedsiębiorcę powinni spełniać następują warunki:

a. posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami określone przepisami prawa o ruchu drogowym,

b. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,

c. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.

4. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić
w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów
i wyjaśnień.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usług I załączniki
      
2020-06-18
Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne
      
2020-06-18