WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych

Podstawa prawna:
 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

 • Ustawa o transporcie drogowym.Wymagane dokumenty:

 • Do wniosku należy dołączyć:

  • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm (wzór zgodny z § 5 ust. 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 25.02.2016 r.)

  • kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,

  • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,

  • kopia orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia) stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

  • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy.Opłata:
 • Za wydanie prawa jazdy uiszcza się opłatę 100 zł. + opłata ewidencyjna 50 gr.

(Opłatę należy dokonać na konto BS w Parczewie O/Włodawa 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010)Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Termin wydania prawa jazdy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Romuald Dydiuk

 • Paweł Ładak
Wydział: Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 03

Nr telefonu: 82 5724907 wew. 121

Godziny pracy: 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Uwagi:

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał prawa jazdy.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek.pdf
2020-04-15
Karta usług
      
2020-06-18