WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wymiana zagranicznego prawa jazdy

Podstawa prawna:
  • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.


Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

  • kserokopia posiadanego prawa jazdy,
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, (wzór zgodny z § 5 ust. 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 25.02.2016 r.)
  • uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy (przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP ). W przypadku gdy prawo jazdy nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym dodatkowym warunkiem jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego, do którego można przystąpić po otrzymaniu profilu kandydata na kierowcę generowanego przez tutejszy Wydział na wniosek strony, kserokopia karty pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terenie RP w przypadku obcokrajowca.


Opłata:
  • Za wydanie prawa jazdy w raz z opłata ewidencyjną- 100,50 zł.
(Opłatę należy dokonać na konto BS w Parczewie O/Włodawa 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010)


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku lub wpłynięcia dokumentów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
  • Romuald Dydiuk

  • Paweł Ładak
Wydział: Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 03

Nr telefonu: 82 5724907 wew. 121

Godziny pracy: pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Uwagi:
  • Oryginały dokumentów należy przedstawić podczas składania wniosku,
  • osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą może otrzymać polskie prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego prawa jazdy, wymianie podlega tylko ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek
2020-04-15
Wymiana zagranicznego prawa jazdy - Karta usług
      
2020-06-18